Το όραμα της Intrapower

Το όραμα της INTRAPOWER είναι η δημιουργία μιας κατασκευαστικής εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες στον πελάτη από την αρχή έως το τέλος(“one stop service”), διαθέτωντας την εμπειρία και ένα ευρή δίκτυο συνεργατών μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις κάθε έργου που τους ζητηθεί .περαιτέρω επέκτασή σε νέους επενδυτικούς τομείς, η διείσδυση σε αγορές με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και η αξιοποίηση ευκαιριών σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και συνεχώς εξελισσόμενο επενδυτικό περιβάλλον. Πάντοτε με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη και την απόλαυση των μέγιστων δυνατών οφελών από την επένδυσή του, η INTRAPOWER είναι  παρούσα στις επιταγές των καιρών, κατασκευάζοντας έργα και παρέχοντας υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων, τηρώντας παράλληλα τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

intra-power
Εταιρικό προφίλ

Το ανθρώπινο δυναμικό της INTRAPOWER αποτελείται από 20 άτομα εκ των οποίων το 100% είναι επιστημονικό (Μηχανικοί) και Διοικητικό προσωπικό, παρέχοντας το “ one stop service”.

H INTRAPOWER ειναι ενεργη

H INTRAPOWER είναι μία εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται:

 • στον τομέα κτιριακών ειδικών έργων τόσο για λογαριασμό του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, όπως ξενοδοχεία, γραφεία και πολυτελείς κατοικίες.
 • Smart solutions (IoT) – Ανάπτυξη έξυπνων πόλεων
 • Real estate development (Ανάπτυξη ακινήτων)
 • στον τομέα της παραγωγής, εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας με την ενσωμάτωση λύσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα, όπως :
 • Ενεργειακή Εξοικονόμηση και Αναβάθμιση Βιομηχανικών εγκαταστάσεων και Γραφείων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού – αντικατάσταση λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας (led)
Γιατί να επιλέξεις την INTRAPOWER
 • Know how
 • Win-win σχέση πελάτη – INTRAPOWER
 • Construction Manage
 • Οι λύσεις που προσφέρει είναι πάντοτε προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη
 • Συνεχώς αξιολογεί και βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης και προσωπικού
Ποιότητα, Υγεία & Ασφάλεια, Περιβάλλον

Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η INTRAPOWER εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής προηγμένων μεθόδων υλοποίησης των έργων, της επίτευξης του βέλτιστου κόστους στους απαιτούμενους χρόνους και του αυστηρού ελέγχου της ποιότητας σε όλες τις φάσεις κάθε έργου. Εξασφαλίζεται, επίσης, μέσω του σωστού προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης κάθε έργου, της συνεχούς επικοινωνίας με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, της βέλτιστης κατανομής εργασιών και αρμοδιοτήτων και της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού.

 

H πολιτική υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που ακολουθεί η INTRAPOWER εστιάζει στην πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, καθώς και την πρόληψη τυχόν ρύπανσης στο περιβάλλον και φθοράς σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό. Για τον σκοπό αυτό, μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, την ανάθεση σαφών και συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων κατά την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη προτύπων συμβάσεων που καθορίζουν τις υποχρεώσεις ασφάλειας των υπεργολάβων, και τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των δραστηριοτήτων της.

 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της INTRAPOWER έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα TÜV Austria Hellas σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2015, EN ISO 45001:2018 και EN ISO 14001:2015, αντίστοιχα.

Εταιρική Κουλτούρα

Η εταιρική κουλτούρα της INTRAPOWER βασίζεται στη δημιουργικότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα, την προσήλωση στις απαιτήσεις των πελατών και την ικανότητα προσαρμογής σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Πιστεύουμε στο ταλέντο, την καινοτομία και την πρωτοποριακή σκέψη, ενσωματώνοντας νέες ιδέες στις επιχειρησιακές μας λειτουργίες, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά μας σε νέους τομείς της οικονομίας, και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους μας να αναδείξουν τις δυνατότητές τους ώστε να αξιοποιούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να δημιουργούν αξία.

Η εταιρική μας κουλτούρα αποτυπώνεται στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της INTRAPOWER, ο οποίος μας καθοδηγεί στη διαμόρφωση ορθών επιχειρηματικών και επαγγελματικών συμπεριφορών, χαράσσοντας ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές και θέτοντας γενικούς κανόνες λειτουργίας, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες του Ομίλου να μοιράζονται τις ίδιες βασικές αρχές και αξίες.

Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργούμε με ακεραιότητα, διαφάνεια και αξιοπιστία, ακολουθώντας ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, οικοδομούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα, παρέχοντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, εμπλουτίζουμε διαρκώς την εταιρική μας γνώση με γνώμονα την πρόοδο και την καινοτομία, ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία και επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση, θέτοντας σταθερές βάσεις για το μέλλον. Θέτουμε ξεκάθαρους και υψηλούς στόχους, δεσμευόμαστε για την επίτευξη τους, και παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση βιώσιμων λύσεων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος, ανάγοντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε καθημερινή πρακτική σε όλες τις εταιρείες και τις βαθμίδες ιεραρχίας του Ομίλου.

 

Συγκεκριμένα, ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας της INTRAPOWER, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, θέματα:

intra-power
 • Ακεραιότητας και επιχειρηματικής ηθικής
 • Εργασιακού περιβάλλοντος κατά των διακρίσεων
 • Υγείας και ασφάλειας
 • Πνευματικής ιδιοκτησίας – χρήσης μέσων επικοινωνίας και λογισμικού
 • Περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων
 • Ηθικής στις προμήθειες
 • Χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
 • Δίκαιου ανταγωνισμού
 • Εμπιστευτικών πληροφοριών – απόκτησης και χρήσης πληροφοριών
 • Δώρων, παροχής διευκολύνσεων και δωροδοκιών
 • Συμμόρφωσης και διεθνούς εμπορίου
 • Σύγκρουσης συμφερόντων
intra-power